Kort om Specialet

Specialet Intern Medicin: Reumatologi 

Intern Medicin: Reumatologi er det speciale, der varetager forebyggelse, diagnostik, behandling,

rehabilitering, uddannelse og forskning inden for bevægeapparatets medicinske sygdomme. Det

drejer sig generelt om smerter i bevægeapparatet og mere specifikt om:

 

  • Degenerative led- og muskellidelser, herunder rygsygdomme.

  • Akutte og kroniske belastningssygdomme og smertetilstande i bevægeapparatets knogler, led, ledkapsler, muskler, sener, seneskeder og slimsække, herunder skader udløst ved arbejde, motion og idræt.

  • Inflammatoriske reumatologiske sygdomme i bindevæv, led, muskler, kar, indre organer og nervesystem af ukendt ætiologi samt udløst af autoimmune og infektiøse tilstande, krystaller, metaboliske og arvelige faktorer.

  • Metaboliske knoglesygdomme, herunder osteoporose.

  • Funktionsforstyrrelser i bevægeapparatet.

 

Da mange lidelser kan give smerter i bevægeapparatet herunder udstrålende smerter fra indre

organer, intern medicinske sygdomme og neurologiske lidelser, og da behandlingen er både

medicinsk og kirurgisk, kræver uddannelsen Intern Medicin: Reumatologi en meget bred

uddannelse.

 

Intern Medicin:Reumatologi er et af de største medicinske specialer. Andelen af speciallæger i egen

praksis i forhold til speciallæger ansat i sygehusvæsenet er den største af de medicinske specialer,

bl.a. fordi en stor del af patienterne kan varetages i speciallægepraksis. Behandling af patienter med

lidelser i bevægeapparatet varetages af læger med meget forskellig uddannelse og ansættelsesforhold i sundhedsvæsenet. En meget stor del af patienter med reumatologiske

problemstillinger varetages af speciallæger i almen medicin. Disse udgør per år ca. 11-20% af alle

kontakter i almen lægepraksis. Mindre komplicerede og mindre ressourcetunge patienter varetages

af praktiserende speciallæger i reumatologi, af reumatologer ansat på reumatologiske afdelinger og

af reumatologer ansat på intern medicinske afdelinger. På lands-landsdels niveau varetages patienter

med sjældne, diagnostisk eller behandlingsmæssigt komplicerede eller ressourcetunge tilstande.

 

Speciallæge dækningen i reumatologi varierer meget fra region til region. Organiseringen af de

reumatologiske afdelinger er desuden meget forskellig. Nogle steder er de reumatologiske

afdelinger ledelsesmæssigt og organisatorisk placeret i medicinske centre eller afdelinger og

deltager i akut medicinsk vagt og behandling af intern medicinske patienter. Andre steder er

afdelingerne selvstændige enheder med egne senge, egen afdelingsledelse og overvejende elektive

funktioner. Nogle regioner har desuden valgt at oprette specielle organisatoriske enheder for visse

af det reumatologiske speciales patienter. Enkelte behandlingsenheder er helt eller delvist drevet af

Gigtforeningen.

 

Beskrivelsen af specialet Intern Medicin:Reumatologi fra "Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi" - se den her