Opslag og ansættelse

Hoveduddannelsesforløb besættes efter følgende ansættelsesprocedure.

Danske Regioner har i et notat fastlagt de proceduremæssige rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

  • Det tidligere pointsystem er erstattet af en faglig profil og ansættelsessamtaler.
  • I ansøgning om hoveduddannelsesforløb skal indgå en motiveret ansøgning.
  • Læger, som på ansøgningstidspunktet ikke har gennemført i-stilling skal fremsende en faglig bedømmelse fra i-stilling.
  • Som udgangspunkt gennemføres ansættelsessamtale forud for ansættelse.
  • Indstilling af ansøgere til ansættelse varetages fremover af ansættelsesudvalg. De nuværende nationale vurderingsudvalg bortfalder.
  • Alle ansøgere, der er kvalificerede på tiltrædelsestidspunktet vurderes.
  • Afslag på ansættelse vil indeholde en karrierevejledende begrundelse.
  • Varighed for ansættelsesproceduren reduceres væsentligt.

 
Opslag

Alle hoveduddannelsesforløb opslås på laegejob.dk

På de regionale videreuddannelsessekretariaters hjemmeside vil opslagsterminer for i den enkelte videreuddannelsesregion fremgå:

Region Nord   Region Syd   Region Øst

 

Ansøgningen 

Det formelle krav for at kunne ansættes i et hoveduddannelsesforløb i Intern Medicin: Reumatologi er en godkendt introduktionsstilling i Intern Medicin. Såfremt introduktions-stillingen ikke er godkendt på ansøgningstidspunktet skal ansøgningen vedlægges ”Generel vurdering Intern Medicin” til dokumentation af at introduktionsstillingen forventes gennemført og godkendt før tiltrædelse i hoveduddannelsesforløb.

Ansøgning om hoveduddannelsesforløb foregår via videreuddannelsen.dk

  

Ansættelsessamtale

Med udgangspunkt i en motiveret ansøgning og den faglige profil indkaldes de ansøgere, som ud fra ansøgningen findes kvalificerede til samtale. Det er således samtalen, der danner det endelige grundlag for indstilling til ansættelse. Herudover har samtalen til formål at give en grundigere introduktion til specialet og dermed sikre den bedst mulige afstemning af forventninger hos både ansøger og ansættelsesudvalg. 

Samtalerne foregår i den videreuddannelsesregion hvor hoveduddannelse er søgt og formen vil fremgå at stillingsopslaget.