Målbeskrivelse, Logbog & Uddannelsesprogram

Målbeskrivelse

Hvert specialeselskab har udarbejdet en målbeskrivelser for de kompetencer, den uddannelsessøgende læge skal tilegne sig i løbet af henholdsvis introduktions- og hoveduddannelsen i specialet. For hver enkelt kompetence angives der endvidere en læringsmetode og én eller flere evalueringsmetoder. Specialets målbeskrivelse er efterfølgende godkendt af Sundhedsstyrelsen.

USU har det sidste år arbejdet på en revideret udgave af portefølje og målbeskrivelse. Målbeskrivelsen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og både målbeskrivelse og portefølje/logbog på Dansk Reumatologisk Selskabs hjemmeside.

Den reviderede udgave gælder for de nye hoveduddannelsesstuderende. De væsentligste nyskabelser er indførelsen af at kompetencekort for muskuloskeletal ultralydsscanning (kompetencekort 4) samt mere fokus på forskningstræningen i form af kompetencekort 19. Heri indgår at det projekt, som er en del af forskningstræningen, skal præsenteres som en poster ved Dansk Reumatologisk Selskabs årsmøde.

Målbeskrivelse 2010     Målbeskrivelse 2007     Målbeskrivelse 2004

 

Portefølje/logbog

Hvor uddannelsesprogrammet er et afdelingsspecifikt dokument, er porteføljen den uddannelsessøgendes eget personlige dokument. I porteføljen indgår nemlig den logbogsdel, hvori opnåelsen af samtlige kompetencer i løbet af et uddannelsesforløb skal attesteres. For godkendelse af den enkelte kompetence skal hver enkelt kompetence underskrives med navn og dato. Underskriften gives af den uddannelsesansvarlige overlæge eller af de personer, som den uddannelsesansvarlige har uddelegeret underskriftskompetence til.

Logbogsdelen for introduktionsuddannelsen skal anvendes som dokumentation for, at introduktionsuddannelsen er godkendt, når der ansøges om et hoveduddannelsesforløb. På tilsvarende vis skal logbogsdelen fra både introduktions- og hoveduddannelsen bruges, når lægen søger om speciallægeautorisation hos Sundhedsstyrelsen.

 Portefølje/logbog 2010     Portefølje/logbog 2007     Portefølje/logbog 2005

 

Uddannelsesprogram

På baggrund af de læringsmål, som står angivet i målbeskrivelsen, har afdelingerne i samarbejde med uddannelsesrådet udarbejdet et uddannelsesprogram, som illustrerer for den uddannelsessøgende og andre uddannelsesinteressenter, hvordan afdelingen har planlagt, at den uddannelsessøgende skal opnå de nødvendige kompetencer i løbet af ansættelsen samt, hvordan disse skal evalueres.

I hoveduddannelsen er lægen ansat i flere på hinanden følgende ansættelser. Uddannelsesprogrammet er først funktionelt, når det indeholder delbeskrivelser fra samtlige ansættelser i et uddannelsesforløb. Da forløbet fordeler sig på flere ansættelser, er det særligt vigtigt, at uddannelsesprogrammet tydeligt specificerer, på hvilken afdeling hver enkelt kompetence skal opnås.

I uddannelsesprogrammet genfinder man kompetencemålene samt de tilhørende lærings- og evalueringsmetoder fra målbeskrivelsen. Det skal også fremgå af programmet, hvilke kurser lægen skal på (både specialespecifikke samt generelle kurser) samt, om lægen skal på fokuserede ophold i andre specialer. Herudover indeholder uddannelsesprogrammet bl.a. også et præsentationsafsnit om afdelingen/afdelingerne og et afsnit om, hvordan introduktion og evalueringssamtaler foregår.

Da uddannelsesprogrammet er udarbejdet af afdelingerne selv, skal det udleveres til den uddannelsessøgende i dennes første ansættelse i et uddannelsesforløb.

Vi har samlet alle gældende og en del ældre uddannelsesprogrammer, de kan hentes under Dokumenter, skemaer og bilag