Evalueringer

Evaluering: Hvor udfordrende er det at opnå kompetencerne i Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen.

Yngre reumatologer (YR) gennemførte i efteråret 2014 en spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte hoveduddannelseslæger, samt læger der var færdiguddannede reumatologer inden for de sidste 3 år. Undersøgelsen havde til formål at belyse, hvor udfordrende lægerne syntes det var at opnå følgende udvalgte kompetencer i Sundhedsstyrelsens målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen Intern Medicin: Reumatologi:

1. Varetage diagnostik, behandling og opfølgning samt videre visitation af patienter med systemiske vaskulitssygdomme.
2. Varetage diagnostik, behandling og opfølgning samt videre visitation af patienter med systemiske bindevævssygdomme.
3. Varetage diagnostik, behandling og opfølgning af patienter med oligo/polyartrit.
4. Lede ukomplicerede og komplicerede rehabiliteringsforløb af reumatologiske patienter, herunder stille indikation for fysio- og ergoterapi og fastlægge behandlingsplan i samarbejde med tværfagligt team.

Lægerne blev spurgt ”hvor udfordrende mener du overordnet set det er at opnå følgende kompetencer:” og blev bedt om at angive det med et tal fra 1 til 9, hvor 1 betød ”ikke noget problem”, mens 9 betød ”kan reelt set ikke opfyldes”.

I alt besvarede 50 læger spørgeskemaundersøgelsen. 13 af deltagerne var fra for region øst.
Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen er vist i form af ”box plots” (figur).
Spørgeskemaundersøgelsen viser, at der er væsentlige forskelle på tværs af de 3 uddannelsesregioner i, hvordan de adspurgte læger selv vurderer deres muligheder for at opnå kompetencerne. De 3 læger, der havde haft et ophold på Rigshospitalet, havde ikke noget problem med at få kompetencerne for vaskulit- og bindevævssygdomme opfyldt. For de øvrige i region øst viste undersøgelsen, at det var svært at opnå disse kompetencer. Resultatet er det samme, hvis man kun medtager svar fra dem, der var sidst i hoveduddannelsen eller færdige med uddannelsen (erfarne læger).
Det er naturligvis væsentligt at gøre opmærksom på, at spørgeundersøgelsen kun har set på, hvor udfordrende lægerne har opfattet, det var at opnå de nævnte kompetencer. Om der reelt er forskelle i, hvor udfordrende det er, at opnå de nævnte kompetencer fra region til region, kan ikke konkluderes.
På trods af ovennævnte forbehold finder vi dog, at fundene berettiger til en diskussion af hvorvidt de muligheder, man tilbyder uddannelseslæger bør være ens fra videreuddannelsesregion til videreuddannelsesregion.
For YR er det vigtigt, at alle reumatologer under hoveduddannelsen får mulighed for at behandle og følge patienter med vaskulit- og bindevævssygdomme. Imidlertid har 2 ud af 5 hoveduddannelsesforløb i region øst ikke et ophold på en afdeling med en højtspecialiseret funktion, mens landets øvrige regioner alle tilbyder et sådant ophold. Derfor har det gennem flere år været et stort ønske blandt YRs medlemmer, at alle hoveduddannelsesforløb i region øst får et ophold på Rigshospitalet, som er en højtspecialiseret afdeling.
Derfor forelagde vi undersøgelsesresultaterne for formanden for USU Mette Holland og PKL i region øst Tommy Øhlenschlæger. Tommy Øhlenschlæger var selvfølgelig ked af, at de uddannelsessøgende synes, at det er svært at opnå kompetencerne. Men han mener, at forventningerne til uddannelsen kan være skævvredet blandt andet på grund af vægten af de sjældne sygdomme på medicinstudiet, som kan give et forkert billede af, hvad reumatologi er. Han påpegede desuden, at alle jo får deres kompetencer opfyldt og at der på blandt andet på Gentofte Sygehus også følges patienter med vaskulit- og bindevævssygdomme. Desuden har Rigshospitalet ikke kapacitet til flere forløb. Man har dog tidligere overvejet at tilbyde alle et 3 måneders ophold på Rigshospitalet.
Mette Holland mener, at det et væsentligt, at en speciallæge i reumatologi kender til sygdommene og ved hvordan de udredes og håndteres.
Da der i øjeblikket foregår en sammenlægning af de reumatologiske afdelinger i hovedstaden, hvorunder uddannelsesforløbene skal laves om, håber YR, at man vil tage denne undersøgelse med i overvejelserne, når de nye forløb skal tilrettelægges.


På vegne af YRs bestyrelse,


Anton Wulf Christensen og Niels Lomborg


Figur 1. Alle uddannelseslæger.
Lægerne blev spurgt ”hvor udfordrende mener du overordnet set det er at opnå følgende kompetencer” med et tal fra 1 til 9, hvor 1 betyder ”ikke noget problem”, mens 9 betyder ”kan reelt set ikke opfyldes”.

figur 1

 

Figur 2. Erfarne uddannelseslæger.
Lægerne blev spurgt ”hvor udfordrende mener du overordnet set det er at opnå følgende kompetencer” med et tal fra 1 til 9, hvor 1 betyder ”ikke noget problem”, mens 9 betyder ”kan reelt set ikke opfyldes”.

figur2

 

Kommer uddannelsesplanerne ud af skuffen?

86 ud af 88 svarede i oktober til november 2013

 

Kender du de formelle redskaber til speciallægeuddannelsen i reumatologi (målbeskrivelse, portefølje, uddannelsesprogram og uddannelsesplan)?

Meget godt 32 37 %
Godt 39 45 %
Nogenlunde 14 16 %
Lidt 1 1 %
Slet ikke 0 0 %

Har du og din vejleder lagt en uddannelsesplan ved introduktionssamtalerne (dette gælder for alle dine ansættelser i hoveduddannelsen indtil nu)?

Altid 43 50 %
Ofte 26 30 %
Nogle gange 13 15 %
Sjældent 4 5 %
Aldrig 0 0 %

Afleverer du et forslag til uddannelsesplan til din vejleder før hvert vejledermøde?

Altid 18 21 %
Ofte 25 29 %
Nogle gange 19 22 %
Sjældent 12 14 %
Aldrig 12 14 %

Gennemgår og justerer du og din vejleder din uddannelsesplan ved hvert vejledermøde?

Altid 34 40 %
Ofte 25 29 %
Nogle gange 17 20 %
Sjældent 8 9 %
Aldrig 2 2 %

Er uddannelsesplanen, på den måde du og din vejleder anvender den, efter din mening et godt redskab til at sikre dig en bedre uddannelse?

Meget godt 15 17 %
Godt 28 33 %
Nogenlunde 21 24 %
Lidt 14 16 %
Slet ikke 8 9 %

Hvor langt er du i hoveduddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi? (Sæt kryds)

Første Halvdel 51 59 %
Anden Halvdel 35 41 %

Hvilken uddannelsesregion hører du under?

Uddannelsesregion Nord 31 36 %
Uddannelsesregion Syd 19 22 %
Uddannelsesregion Øst 36 42 %