Vedtægter

Vedtaget: juni 1999.

Ændret: marts 1999, marts 2008, april 2015.

§ 1.

Foreningens navn er Yngre Reumatologer (YR).

Overfor udlandet Danish Association of Junior Rheumatologists. Foreningens formål er at fremme uddannelsen af reumatologer i Danmark, og at varetage underordnede og uddannelsessøgende reumatologers faglige interesser.

Kapitel 1

Medlemsforhold

§ 2.

Som ordinære medlemmer kan optages underordnede og uddannelsessøgende læger samt medicinske studenter ved danske lægeskoler og som ved deres virke vil fremme foreningens formål, jf. § 1.

Stk. 2. Kun ordinære medlemmer er stemmeberettigede og valgbare til organer i YR.

Stk. 3. Som ekstraordinære medlemmer kan andre med speciel faglig interesse inden for reumatologien optages efter individuel vurdering af bestyrelsen. Ekstraordinære medlemmer skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 4. Indmeldelse sker skriftligt til YRs sekretær.

Stk. 5. Udmeldelse sker ligeledes skriftligt med en måneds varsel til YRs bestyrelse.

Stk. 6. Som udmeldte betragtes endvidere medlemmer med mere end et års kontingentrestance.

Stk. 7. Medlemmer som miskrediterer selskabet, kan af bestyrelsen ekskluderes efter, at den pågældende har haft lov til at forklare sig over for bestyrelsen.

Stk. 8. Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til sekretæren.

Som udmeldte betragtes endvidere medlemmer med mere end et års kontingentrestance.

Kapitel 2

Generalforsamlingen

§ 3.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen leder foreningen mellem generalforsamlingerne.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes årligt. Indkaldelse sker skriftligt til medlemmerne senest 2 måneder i forvejen med angivelse af tidspunkt, sted og dagsorden.

Stk. 3.  Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende.

Valg af dirigent

Valg af referent

Formandens beretning

Beretninger fra udvalg

Aflæggelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent

Indkomne forslag fra medlemmerne og bestyrelsen

Valg af bestyrelse

Valg af suppleanter

Valg af revisor

Eventuelt

Stk. 4. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned inden generalforsamlingen i YR.

Stk. 5. Kun fremmødte ordinære medlemmer er stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Stk. 6. Afstemninger sker ved simpelt stemmeflertal – dog med undtagelse af beslutning om vedtægtsændringer eller foreningens ophør.

Som udgangspunkt fortages afstemning ved håndsoprækning. Ved valg til bestyrelsen foretages afstemningen skriftligt og anonymt.

Ved stemmelighed foretages der omvalg og om påkrævet dernæst lodtrækning.

Stk.7. Der kan kun træffes afgørelse i sager under punktet eventuelt, hvis der ikke fremkommer indvendinger fra de fremmødte medlemmer.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 2 år af gangen. Der er skiftevis valg om 4 og 5 sæder i bestyrelsen og 1 suppleantpost.

Stk. 9. Ved flere opstillede kandidater til bestyrelsen end ledige pladser, tildeles suppleantposten til den blandt de ikke valgte, der opnår flest stemmer. I modsat fald afholdes valg.

Kapitel 3

Økonomi

§ 4.

Ved den ordinære generalforsamling fremlægger kassereren det reviderede regnskab, budget og kontingentforslag.

Den ordinære generalforsamling vedtager et budget for det kommende regnskabsår (kalenderåret) og fastsætter herunder størrelsen af kontingentet.

Stk. 2. Rimelige rejseudgifter til bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer refunderes.

Kapitel 4

Bestyrelsen

§5.

Bestyrelsen består af 9 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Vælges ind i henhold til generalforsamlingens dagsorden. Jf. Kap. 2.

Stk. 3. Bestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Poster kan ændres løbende.

Stk.4. Bestyrelsen vælger kandidater blandt medlemmerne af YR til diverse udvalgposter.

Stk. 5. Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker at udtræde eller får varigt forfald indenfor valg perioden vælger bestyrelsen en af suppleanterne til at træde ind i bestyrelsen for resten af perioden.

Stk. 7. Hvis formanden udtræder indenfor valgperioden vælger bestyrelsen en ny formand.

Stk. 8. Ved stemmeflertal blandt den samlede bestyrelse kan den fungerende formand afsættes.

Stk. 9. Bestyrelsen fører protokol med referater af alle bestyrelsesmøder. Beslutninger i bestyrelsen kræver tilstedeværelse af mindst halvdelen afbestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin dagsorden.

Stk. 10. Bestyrelsen kan nedsætte permanente eller ad hoc udvalg.

Stk 11. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der holdes kontakt til alle reumatologiske afdelinger i Danmark, hvor der er ansat underordnede eller uddannelsessøgende læger.