Vedtægter - Foredragskonkurrence

 

1. Navn: Foredragskonkurrence for Yngre Reumatologer.

2. Konkurrencen annonceres på Yngre Reumatologers hjemmeside www.y-r.dk.

3. Deltagelse i konkurrencen kræver medlemskab af Foreningen af Yngre Reumatologer eller Dansk Reumatologisk Selskab (DRS).

4. Hvert medlem må kun indsende et abstract.

5. Abstracts udfærdiges på dansk eller engelsk og skal følge EULAR eller ACR abstracts format.

6. Det er kun førsteforfatteren, der kan deltage i foredragskonkurrencen.

7. Kun original forskning modtages.

8. Dansk Reumatologisk Selskabs forskningsudvalg er bedømmelseskomité. To suppleanter udpeges af Dansk Reumatologisk Selskabs bestyrelse. Hvis inhabilitet reducerer bedømmelsesudvalget til 3 medlemmer eller derunder, indtræder suppleanter i udvalget efter behov.

9. Bedømmelseskomiteen vurderer de indsendte abstracts anonymt og efter et skema, hvorefter 5 af disse udvælges til mundtlig præsentation, som finder sted ved DRS's årsmøde.

10. Såfremt der ikke er fremkommet tre abstracts, eller bedømmelseskomiteen har vurderet at der ikke mindst er tre abstracts, der opfylder kvalitetsmæssige krav til at kunne blive fremlagt, vil foredragskonkurrencen blive aflyst.

11. Et bestyrelsesmedlem af foreningen af Yngre Reumatologer vil fungere som mødeleder.

12. Foredragene afholdes på dansk. Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på såvel det indsendte abstracts faglige standard og strukturering, samt deltagerens evne til under den mundtlige præsentation, at fremstille emnet i en præcis og lettilgængelig form.

14. Dommerpanelet består af 3 personer, der i videst muligt omfang skal være forskningsaktive speciallæger, og kommer fra forskellige regioner, repræsenterende landet bredt. Den mundtlige præsentation bedømmes af dommerpanelet og af publikum ved DRS årsmøde. Dommerpanelets indstilling vægtes med 2/3 og publikums indstilling med 1/3. Der vil være anonym afstemning ved publikum efter foredragene.

15. Man er inhabil som bedømmer, hvis man samtidig fungerer som vejleder for konkurrencedeltageren.

16. Yngre Reumatologers bestyrelse er direktion for konkurrencen og har kompetence til at revidere vedtægterne.